Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 
Inger Öhlmér - presentation1. Erfarenhet från drygt 30 år som lärare inom olika skolformer och på olika nivåer.

Grundexamen, fil. mag. med beteendevetenskaplig inriktning.
Lärarbehörighet, lärarhögskolan.

 
2. Rätt till en ljusnande framtid. Gymnasieprojekt, vt 1997 - vt 1999. Projektledare.
Huvudman: RBU i Västmanlands län
Huvudfinansiär: Socialstyrelsen
 
Projekt genomfört på åtta stora gymnasieskolor i Västmanlands län. Syfte: att kartlägga hur många elever som hade svårigheter av DAMP-karaktär och att utarbeta metoder för hur dessa elever skall klara sin skolgång bättre.  

3. Med eleven i centrum. Arboga projektet, vt 1999 - vt 2000. Projektledare. Huvudman: Arboga kommun
Projekt genomfört i Arboga kommun för all personal i förskola och skola t.o.m. år 9 (gymnasieskolan ingick i gymnasieprojektet ovan). Syfte: Kompetenshöjning och kartläggning av elever i behov av särskilt stöd.

4. Kompetenshöjningsprojekt enligt Arbogamodellen i flera mellansvenska kommuner och Stockholms stad, ht 2000 - 2006
Kompetenshöjning - på temat Elever i behov av särskilt stöd - genomförs i form av en seminarieserie om 27 timmar. I serien ingår arbete med åtgärdsprogram.

5. Kortare kompetenshöjningsprojekt på ett stort antal skolor. Hittills inom mer än 110 kommuner. Pågår fortfarande.

 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se