Från min horisont – Mitt liv i skolan. 2013
Recension

Inger Öhlmér har skrivit en unik bok om livet i skolan berättat från olika perspektiv: elevens, lärarens, föräldrars och lärarfortbildarens. Detta smälter samman till en intressant helhetsbild av skolan grundat i största respekt för läraryrkets komplexitet. Utifrån mångårigt arbete och ovanligt breda erfarenheter av skola beskriver författaren vikten av mjuka värden, elevers delaktighet och sist men inte minst att vuxna tar ansvar för och utvecklar ett väl fungerande samarbete – kring en undervisning som bäst gynnar eleven.

Det som gör boken både intressant och lärorik är att Öhlmér aldrig backar för svårigheter inom organisation-, grupp- och individnivå utan betonar att dessa måste upp till ytan, diskuteras och ständigt processas för elever i svårigheter. Här påvisar Öhlmér vikten av den respektfulla samverkande dialogen, som när den fungerar ger ökade möjligheter för alla elever att mötas av en likvärdig utbildning. För att problematisera detta visar författaren på fördjupade inblickar i skolans svårigheter att möta elevers mångfald, där det fortfarande är vanligt att problem förläggs till elev- eller föräldranivå, men där boken ger alternativa tankar om vad som kan och behöver förändras i ett skifte mot hur detta i stället kan ses som skolans svårigheter.

Från min horisont – Mitt liv i skolan är ett intresseväckande alternativ i dagens polemiska skoldebatt där förenklade svar avlöser varandra. Boken, som är mycket praktiknära, väcker viktiga frågor för fortsatt diskussion om de utmaningar vi står inför och lämpar sig väl för lärarutbildning men kan också läsas av föräldrar, politiker och journalister intresserade av skolans komplexa vardag.

Ann-Louise Ljungblad
Doktorand vid Göteborgs universitet,
Rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndighetenTillbaka