Från min horisont – Mitt liv i skolan. 2013
Recension

En grundbok för alla som är eller skall bli verksamma i skolan
Inger Öhlmérs bok "Från min Horisont. Mitt liv i skolan" berör läsaren på flera plan: Boken är skriven på en utmärkt och flytande svenska som gör den lättläst. Själva greppet i boken att få tillgång till en persons erfarenheter från kindergarten, via skolan, lärarutbildning, lärargärning och till ett projektledarskap för skolutveckling gör den unik.
 
Författarens samtidigt ödmjuka hållning till skolans och lärares utmaningar i kombination med klara ställningstaganden vad gäller uppdraget gör boken till någonting mer än en persons erfarenheter. Den hjälper tanken att lyfta genom att relatera till vid olika tider viktiga aktiviteter såsom bedömning, betyg och åtgärdsprogram.  Öhlmér visar på ett övertygande sätt att den nu ifrågasatta och som "administration" rubricerade dokumentationen i skolan är helt avgörande för att komma åt att veta vad skolan och lärarna behöver ändra och anpassa för att underlätta för eleverna.
 
Öhlmérs tydliggörande av skolans och lärares uppdrag kan sammanfattas på följande sätt: att arbeta i skolan handlar om att se, relatera till, försöka förstå för att undervisa, stödja och utmana till lärande och utveckling. Med detta tydliga fokus på kärnprocesserna i relationen mellan lärare och elever menar jag att verklig skolutveckling skulle kunna komma till stånd. I en tid då mängder av förändringsförsök av formell och teknisk art skett avseende huvudmannaskap, organisation, betyg och skolans mål, utgör Öhlmérs bok en fyrbåk för de avgörande kvaliteterna i skola och lärarskap.
 
Boken lämpar sig för läsande och reflektioner i lärarutbildningar, bland verksamma lärare, bland rektorer som skall stödja lärares utveckling och för föräldrar; den får en att gå igenom sin egen utveckling och även reflektera det egna perspektivet på olika företeelser i skolan. Ytterst utmanar den läsarens förhållningssätt till sig själv och till andra, också det avgörande för att mogna till att bli en väl fungerande lärare.-
 
Per Skoglund
Statsvetare &
FoU-samordnare Specialpedagogiska skolmyndighetenTillbaka