Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

IUP – Arbetet med individuell utvecklingsplan. Möjligheter till noggrann uppföljning genom skolan, 2011

Innehållet i den här skriften belyser följande:

  • Bakgrund. Här behandlas vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra inom svensk skola för att fler elever skall nå målen. Ett förändringsarbete i vilket utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram är viktiga verktyg att använda på väg mot målet.
  • Fokus som leder till framsteg betonar vikten av positiva förväntningar. Förväntningar som gör att både elev och lärare orkar ta itu med det som är svårt och som ibland verkar nästan omöjligt. Texten understryker också betydelsen av att i större utsträckning upptäcka och betona processer, som kan utvecklas och leda till kunskap samt hantering av kunskapsresultat.
  • Utvecklingssamtal som utgångspunkt behandlar vad som skall skilja utvecklingssamtalet från det tidigare kvartssamtalet, vilka parterna är, hur lärare, föräldrar och elev kan förbereda samtalet samt vad som kännetecknar ett bra utvecklingssamtal. Ett samtal som alla lämnar med åtminstone några positiva förhoppningar. Det här avsnittet ger också exempel på hur samtalet kan genomföras och efterarbetas.
  • Individuell utvecklingsplan belyser vad den skall innehålla och vad som skiljer en individuell utvecklingsplan från ett åtgärdsprogram. Beskriver hur en tydlig och enkel dokumentation av utvecklingssamtalet kan synliggöra hur elevens utveckling på olika områden går framåt i relation till skolans olika mål. Hur den blir verktyget som hjälper parterna att så tidigt som möjligt upptäcka när eleven behöver större insatser, med andra ord när ett åtgärdsprogram skall upprättas.
  • Åtgärdsprogram, ett måste för många elever. Detta avsnitt behandlar kort de kriterier som bör vara uppfyllda för att ett åtgärdsprogram skall kunna bli ett verktyg i skolans vardagsarbete. För en fyllig beskrivning hänvisas till boken Åtgärdsprogram – Ett verktyg i skolans vardag.


Birgitta Bresell, kvalitetsutvecklare i Arboga skriver:
”Materialet lyfter fram allt det som lärare och rektor behöver ha ett gemensamt förhållningssätt kring när det gäller IUP och utvecklingssamtal.
Materialet är också ett utmärkt stöd både i en startfas och när man behöver samla ihop sig efter en period av utvecklingsarbete och börjar famla. Sådan är processen – ibland förstår man allt och vet precis, ibland tycker man sig tappa fotfästet. Då kan man luta sig mot ett material som detta.”

Monica Sonde, chef för stödenheten i Skärholmens stadsdel:
”Det råder en viss osäkerhet hur man kan arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) och särskilt vad gäller skillnaden mellan IUP och åtgärdsprogram. Inger Öhlmér hjälper till att klargöra begreppen på ett enkelt och tydligt sätt.”

Lena Henrikson, förälder:
”I egenskap av förälder tycker jag att det är synnerligen viktigt att någon försöker råda bot på den förvirring som uppstått beträffande individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram. Det gör Inger Öhlmér i den här skriften, som dessutom innehåller många enkla och konkreta förslag på hur ett utvecklingssamtal kan förbättras och bli mer strukturerat. Inger understryker också vikten av förberedelse, hur viktigt det är att lärare, elev och föräldrar är väl förberedda inför ett utvecklingssamtal och att alla förstår syftet med det och känner sig delaktiga. Fördelarna och vinsterna med en bra individuell utvecklingsplan blir väldigt tydliga för alla som läser den här skriften.”Tillbaka

 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se